INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Biny
Damazego

11

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

WOLNE TERENY INWESTYCYJNE - PODSTREFA KOLUSZKI

piątek, 02.04.2010 14:35

Gmina Koluszki oferuje potencjalnym inwestorom tereny pod inwestycje przemysłowe tzw. "Kompleks Nasienna" o łącznej powierzchni ok. 27 ha. Działki wchodzące w skład Kompleksu Nasienna stanowią własność Gminy Koluszki. Obszar ten jest niezabudowany, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako obszar przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi.
Z dniem 31 marca 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów włączając Podstrefę Koluszki (grunty o powierzchni 20,9 ha) do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Kliknij aby otworzyć 

Nowe limity pomocy publicznej

 

Kliknij na mapę aby powiększyć 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce.  Oferuje bogatą ofertę inwestycyjną, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znacznych ulg podatkowych.
Podstrefa Koluszki, będąca jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała w 2009 roku i obejmuje swoją powierzchnią ponad 21 ha.  Jest ona wyodrębnionym obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.


Wsparcie oferowane inwestorom w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest pomocą regionalną i udzielane jest z tytułu:
a)     nowej inwestycji;
 lub
b)     utworzenia nowych miejsc pracy.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje najwyższą możliwą pomoc publiczną w Europie tj.:


- 70% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw;
- 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
- 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.


Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:


•    produkcyjną (w tym przetwórstwo spożywcze)
•    usługową (w tym transportowych i magazynowania)
•    BPO (w tym informatycznych, B+R, księgowość, rachunkowość, call centres)


Warunki otrzymania zezwolenia na działalność w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:


    nowa inwestycja o wartości minimum 100 000 EURO,
    inwestycja nie może być rozpoczęta przed uzyskaniem zezwolenia,
    utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),
    utworzenie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata MŚP),
    zakaz sprzedaży aktywów wchodzących w skład nakładów inwestycyjnych przez minimum 5 lat (3 lata dla MŚP),
    udział środków własnych w wysokości, co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości:


1.    spotkanie z przedstawicielem strefy i określenie wstępnych założeń projektu inwestycyjnego;
2.    złożenie listu intencyjnego określającego parametry inwestycji w wybranej lokalizacji;
3.    ogłoszenie przez ŁSSE S.A. przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność nabędzie nieruchomość w strefie;
4.    opracowanie i złożenie w siedzibie zarządu ŁSSE S.A. oferty wraz z biznesplanem;
5.    przetarg -  analiza oferty przez komisję przetargową;
6.    uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie;
7.    zakup nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl


Agnieszka Sobieszek – Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora (42) 275 50 52
agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl


Anna Kądzielewska – Specjalista ds. pozyskiwania inwestora (42) 275 50 54 anna.kadzielewska@sse.lodz.pl


Rafał Karolczak – Specjalista ds. pozyskiwania inwestora (42) 275 50 55 Rafal.karolczak@sse.lodz.pl

 

Borowa

W miejscowości Borowa, znanej z walorów krajobrazowych i leśnych ( położonej kilka kilometrów od granic Łodzi ( można dojechać tam trasą Tomaszów Mazowieckiego – Łódź :
2 km od Kurowic w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego lub Koluszki – Gałków Duży) Gmina Koluszki oferuje grunty pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjno – letniskowe.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki zatwierdzony Uchwałą nr XLII 16/98 z 05.03.1998r. wyznacza na terenie wsi Borowa, działki, które mogą odpowiadać oczekiwaniom potencjalnie zainteresowanych.
Gmina Koluszki oferuje inwestorom tereny o łącznej powierzchni ok. 38 ha – stanowiących własność Gminy Koluszki. Proponowane w ramach kompleksów tereny obejmują obszary przylegających do siebie skupionych w trzech zespołach strukturalnych. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje wykorzystanie działek na potrzeby zabudowy letniskowej oraz mieszkalnej zabudowy jednorodzinnej i letniskowej.
Podział nie narusza struktury terenów leśnych, a dodatkowo planuje się stworzenie uzupełniających ciągów leśnych łączących istniejące kompleksy.
Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera rozstrzygnięcia w zakresie uzbrojenia terenu odnośnie;
- systemu dróg dojazdowych,
- lokalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
- sieci zasilania energetycznego.
Zaplanowano, więc uzbrojenie terenu, które po zrealizowaniu zapewni możliwość dogodnego dojazdu i doprowadzenia podstawowych mediów do poszczególnych działek.
W połączeniu z walorami rekreacyjnymi terenu, uczyni, to wyznaczone kompleksy bardzo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów poszukujących nowych terenów osiedleńczych.

Cegielnia

W granicach administracyjnych miasta Koluszki znajduje się kompleks terenów po byłej cegielni. W skład kompleksu wchodzą 3 sąsiadujące ze sobą działki o powierzchni całkowitej 25 ha. Właścicielem wszystkich działek w obrębie kompleksu jest Gmina Koluszki.

Dopuszcza się przeznaczenie terenu na funkcje usługową, obiekty towarzyszące zabudowie mieszkaniowej lub usługowej, obiekty infrastruktury technicznej i parkingi. Wszystkie tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy zaopatrzone zostały w media takie, jak: siec wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci teletechniczne oraz rozwiązanie indywidualne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Lisowice

Przez północno-wschodnią część Gminy Koluszki przepływa rzeka Mroga. W miejscowości Lisowice, pośród malowniczej doliny rzeki Mrogi został stworzony bardzo korzystny mikroklimat, a zasoby rybne sprzyjają uprawianiu wędkarstwa. Jest to teren bardzo atrakcyjny dla uprawiania rekreacji i turystyki.

Tereny wokół zbiornika wodnego stanowią własność Gminy Koluszki ich łączna powierzchnia to ok. 22ha. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny dla funkcji usługowej i mieszkalnej, usług sportu i rekreacji, tereny o charakterze rolniczym, zieleni urządzonej i naturalnej, parkingi oraz drogi.
Wszystkie tereny przeznaczone w planie na cele zabudowy zostały zaopatrzone w media infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudowane zbiorowe systemy uzbrojenia -sieć wodociągową, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci teletechniczne oraz rozwiązanie indywidualne w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
W planie zaproponowano rozwój usług sportu i rekreacji oraz w niewielkim zakresie terenów mieszkaniowych kosztem wolnych obecnie od zabudowy terenów rolniczych.

Tereny inwestycyjne przy ulicy Generała Sikorskiego

Gmina Koluszki jest właścicielem gruntów o powierzchni ok. 2ha na terenie miasta. Kompleks składający się z trzech sąsiadujących ze sobą działek usytuowany jest pomiędzy ul. Gen. Sikorskiego, a ul. Partyzantów ( droga wojewódzka). Teren pod inwestycje obejmuje zwarty obszar o powierzchni ok. 1 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje wykorzystanie tego terenu pod zabudowę wielorodzinną z usługami w parterach budynków mieszkalnych ( z dopuszczeniem rezygnacji z usług w parterach budynków na rzecz funkcji mieszkaniowej, a także możliwość rezygnacji w ogóle z funkcji mieszkaniowej na rzecz handlu, sportu czy rekreacji.
Ponadto ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują, że dla nowej zabudowy wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno- usługowych nie może przekraczać 5 kondygnacji i 15 metrów, w tym ewentualnie w budynku może znajdować się poddasze użytkowe. Przewiduje się także powstanie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 1 mieszkanie i 1 stanowisko na 40m² powierzchni użytkowej usług. Plan dopuszcza sytuowanie nowych budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działka sąsiednią o wysokości nieprzekraczającej 4 metrów.

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 02.04.2010 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 13:11
Liczba wyświetleń: 13789

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone